Lumit logga

Bli kund!

Villkor

Villkor och bestämmelser för tjänsten Lumit
Lumit (tjänsten från LumitAB) säljer mat, dryck samt andra varor och tjänster (”varorna”) online till privatpersoner och organisationer (”kunden”). Varor som Lumit köper från den restaurang som kunden väljer. Varje restaurang har eget specifikt utbud, öppettider och utkörningsområden som Lumit anpassar sig efter.

Varorna
Lumit har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ.

Om kunden har klagomål på de varor som levererats ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen. Om de båda parterna inte kan komma överens ska de omgående kontakta Lumit som är ansvarig för försäljningen.

Medan Lumit eftersträvar att alla priser på hemsidan är helt korrekta, reserverar vi oss för eventuella fel och möjligheten att någon restaurang har ändrat sina priser utan att meddela Lumit.

Betalning
Betalning sker alltid i svenska kronor om inget annat anges.

Priser visas inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % vid avhämtning och utkörning. Övriga varor som inte klassas som livsmedel har en moms på 25 %.

Kontrollera alltid hela restaurangens hemsida och meny för att se om speciella villkor gäller för den enskilda restaurangen.

Beställning
För att få beställa via Lumit måste du ha fyllt 18 år.

All information som anges vid beställning ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Lumit ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

Varje restaurang har rätt att på Lumits vägnar neka att ta mot beställningar utan att behöva uppge skäl.

Leverans av produkterna
Utkörningskostnaden bestäms av restaurangen. Varje enskild restaurang ansvarar för sin egen utkörning av beställda produkter. Leveranstiden varierar och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av många beställningar eller yttre faktorer likt trafikstörningar. För ovanligt långa leveranstider har restaurangen ansvaret att meddela kunden om detta.

Varje enskild restaurang avgör vilka områden de kör ut hemkörning till och restaurangen har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Restaurangen har även rätt att kräva en minsta beställningssumma eller minsta antal måltider för att köra ut beställningar.

Ångerrätt
Försäljningen av mat via Lumit omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Mer information om detta hittar du hos Konsumentverket. Alla beställningar är därför bindande.

Missbruk
Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Lumit.

Villkorsändringar
Lumit har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Lumit informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Lumit efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.


Personuppgifter – (GDPR)(2016/679/EG)
Lumit AB, 559166-8867, (”Lumit”) är ansvarigt för de personuppgifter som Lumit erhåller i samband med vår verksamhet. Lumit behandlar uppgifterna för att utföra sitt uppdrag och sin verksamhet. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt, ensam eller i kombination  med andra, kan identifiera en fysisk person. Sådana uppgifter kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter eller lokaliseringsuppgifter, även företags- mail och telefonnummer utgör personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av en eller flera punkter nedan i) att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtal mellan dig och Lumit, ii) att det finns samtycke mellan dig och Lumit, iii) att det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse eller iv) att det är tillåtet efter intresseavvägning mellan Lumit och dig som registrerad. Personuppgifterna till en företrädare för en juridisk person kan komma att behandlas, denna behandling sker på grundval av vårt berättigade intresse av att fullgöra avtal mellan Lumit och den juridiska personen. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknasföringssyfte, vilket sker på grundval av Lumits berättigade intresse av att kommunicera med våra kunder.

Lumit lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i dem nedanstående fallen i) då levererande restaurang eller budfirma behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag till följd av avtal mellan kunden och Lumit, ii) då utomstående tjänsteleverantörer utför uppdrag för Lumits räkning, iii) då det särskilt överenskommits mellan Lumit och dig, iv) då det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller v) då det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Personuppgifterna sparas under den tid som Lumit finner det nödvändigt beroende på ändamålet med registreringen. Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om Lumits behandling av personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Lumit har då inte längre laglig grund för behandlingen och ska omedelbart upphöra med behandlingen. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part om du begär det.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i 2 (2) Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land inom EU där du bor eller arbetar. Kontakta oss på support@lumit.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling som sker via DIBS. Vi lagrar inte uppgifter om din bank eller och endast de fyra sista siffrorna på ditt kort. Vi sparar transaktionens ID som skickas från DIBS till oss för att kunna spåra betalningen vid eventuella problem.

 


Kontakta Lumit
Maila gärna till oss på support@lumit.app eller ring 035 – 187 181 om något är oklart. Helgfria dagar svarar vi oftast på mail inom 24 timmar. Gäller det en beställning som du genomfört via oss, uppge order-id och det mobiltelefonnummer som användes för att vi ska kunna hitta beställningen i vårt system.

Övrigt
Kontakta gärna support@lumit.app om du har frågor om hur vi samlar in och hanterar information om dig som besökare.

Lumit drivs av Lumit AB organisationsnummer 559166-8867, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad